Privacyverklaring

DO-IT Online B.V. handelend onder de naam van Warempel, gevestigd aan Exa 59, 6902 KH Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Warempel
Exa 59
6902 KH Zevenaar
+31 316 782560

Jaap Peerenboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Warempel hij is te bereiken via avg@wijzijnweb.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Warempel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Warempel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van u als klant in ons boekhoudpakket. En daarbij het voeren van een administratie.
 • Verzenden van nieuwsbrieven ten behoeve van marketingdoeleinden en meer in het bijzonder om u te informeren over onze dienstverlening.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Warempel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Warempel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Boekhouding

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bewaartermijn
7 jaar

Reden
Deze gegevens worden bewaard in ons boekhoudprogramma (Exact). Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Marketingdoeleinden

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bewaartermijn
Zolang u klant bent

Reden
In de periode dat u onze klant bent dan zullen we de gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden (bv. nieuwsbrieven). Elk jaar wordt het CRM systeem geüpdatet. Indien u dan geen klant meer bent dan gebruiken wij uw gegevens niet meer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Warempel verkoopt uw gegevens in beginsel niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Warempel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Warempel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Warempel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Warempel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijzijnweb.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Warempel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Warempel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via avg@wijzijnweb.nl.

Kunnen wij deze verklaring wijzigen?

Warempel kan de privacyverklaring, wanneer nodig, wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij nieuwe verwerkingen aangaan maar ook wanneer de wetgeving veranderd. Wij zullen er zorg voor dragen dat de meest actuele versie op onze website te vinden is.

Versie: juni 2022